Działalność klubu jest współfinansowana z budżetu miasta rybnika

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub Sportowy ROW 1964 Rybnik z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwickiej 72 zwany dalej  „Administratorem”), który prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Kontakt z Administratorem danych osobowych w zakresie przetwarzania jest możliwy za pośrednictwem adresu: biuro@row1964rybnik.com

3. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:  

  • prawidłowej realizacji przedmiotowej działalności określonej Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Statucie Klubu Sportowego..
  • prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r., o sporcie (Dz.U.2010 Nr 127 poz.857 z późń zm.), c) zapewnienia bezpieczeństwa i mienia poprzez monitoring z zachowaniem prywatności i godności osób,
  • realizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, na podstawie Art. 6 ust. a-e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

   organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  

   organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy oraz realizacji zadań statutowych Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy oraz obsługa Pani / Pana w zakresie wykonywanych zadań.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu, 
  • do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji celów statutowych i ustawowych.

8.    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

ROW 1964 Rybnik
   ♦   
Wszelkie prawa zastrzeżone
   ♦   
Design - StelmachDesign
   ♦